homepage

Personální komunikační poradenství

Zaměstnanci jsou podstatným nositelem informací o společnosti. Spokojení a loajální zaměstnanci jsou výbornou vizitkou společnosti a napomáhají vytvářet dobré jméno firmy. Zapojení potenciálu zaměstnanců do budování image společnosti je tedy součástí kvalitního komunikačního plánu.

Co pro Vás uděláme
Zhodnocením interní komunikace mezi vedením společnosti a zaměstnanci získáme bližší obrázek o informačním toku uvnitř společenství. Na základě těchto znalostí navrhneme pro Vaši společnost optimální interní komunikační strategii, která napomůže managementu lépe porozumět svým zaměstnancům a naopak. Formou vybraných nástrojů nastartuje podporu loajality zaměstnanců ke společnosti a prohloubí soudržnost celého týmu.


© 2009 TOP Partners